คำถาม - คำตอบ: ถ้วยกระดาษและฝาพลาสติก

คำตอบ:

กระดาษที่ใช้ทำถ้วยกระดาษ ทางโรงงานจะทำการจัดซื้อจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก

อาทิเช่น Storaenzo International Paper โดยกระดาษที่นำมาผลิตถ้วยกระดาษจะเป็น

กระดาษที่ทำมาจากไม้ที่มีเส้นใยยาว ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไม้พันธุ์สนซึ่งขึ้นอยู่ในเขตบริเวณ

พื้นที่ที่มีอากาศหนาว และรับแสงอาทิตย์ได้น้อย ซึ่งทำให้ไม้เหล่านี้มีอัตราการเติบโตช้ากว่า

ไม้ในเขตร้อนทำให้ได้ เส้นใยที่ยาว เหมาะกับการนำมาทำถ้วยกระดาษกระดาษที่ใช้สำหรับ

ถ้วยกระดาษจะเป็นกระดาษที่ทำมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์โดยตรง  โดยไม่มีส่วนผสมของ

เยื่อกระดาษที่ได้มาจากการรีไซเคิล


คำตอบ:

กระดาษที่นำมาใช้ผลิตถ้วยกระดาษเป็นกระดาษเคลือบ PE (Polyethylene)
สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ

1) กระดาษเคลือบ     PE ด้านเดียว   (SPE – Single side PE)    เป็นกระดาษชนิดที่นำมาผลิตถ้วยกระดาษ

ที่ใช้สำหรับเครื่องดื่มร้อน

2) กระดาษเคลือบ     PE สองด้าน   (DPE – Double side PE)   เป็นกระดาษชนิดที่นำมาผลิตถ้วยกระดาษ

ที่ใช้สำหรับเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น  รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระดาษอื่น ๆ


คำตอบ:

ไม้สนที่นำมาใช้ผลิตกระดาษสำหรับถ้วยกระดาษ เป็นไม้ที่ได้รับการปลูกในเชิง

พาณิชย์ผู้ผลิตจะมีการวางแผนการตัดและปลูกทดแทนเป็นอย่างดี โดยจะมีแผนการ

ตัดและปลูกทดแทนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ทำให้ป่าไม้ที่มีอยู่มีปริมาณลดลง

และในความเป็นจริงป่าไม้ที่ได้รับการดูแลและมีการบริหารอย่างมีปรสิทธิภาพจะมีส่วน

ช่วยทำให้ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลและจัดการเป็นอย่างดี


คำตอบ:

กลิ่นของกระดาษที่พบส่วนใหญ่จะมาจากกลิ่นของหมึกที่พิมพ์ ระบบการพิมพ์ถ้วยกระดาษโดยทั่ว ๆไปจะเป็นระบบ

การพิมพ์ ออฟเซ็ท  (Offset printing)   ซี่งใช้น้ำมันหรือโซลเวนท์ เป็นตัวทำละลายหมึกดังนั้นเมื่อนำถ้วยกระดาษ

ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทนี้มาใช้กลิ่นของน้ำมันหรือโซลเวนต์ที่ยังไม่แห้งดี       จึงมีโอกาสที่จะส่งกลิ่นให้ผู้ใช้ได้

ถ้วยกระดาษที่ทางบริษัท โซลไวจ์ จำหน่ายจะเป็นระบบการพิมพ์ที่เรียกว่าเฟล็กโซ่  (Flexo printing) โดยมีน้ำ

เป็นตัวทำละลายหมึก   ระบบการพิมพ์ชนิดนี้เป็นระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6-8 สี และยังเอื้อ

อำนวยต่อสิ่งแวดล้อม   การใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้ใช้      นอกจากนั้น

ยังลดขั้นตอนการกำจัดน้ำมันหรือโซลเวนต์  ในช่วงของการรีไซเคิล  (Recycle)     ของถ้วยกระดาษที่ใช้แล้ว

เพื่อนำเยื่อกระดาษไปใช้กับงานกระดาษประเภทอื่นที่มีคุณภาพรองลงมา เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก


คำตอบ:

กระดาษที่นำมาผลิตถ้วยกระดาษขนาดแตกต่างกัน เป็นกระดาษที่มาจากวัตถุดิบที่เหมือนกัน

(โปรดดูคำอธิบายในข้อ 1 และ 2) คุณสมบัติที่แตกต่างกันของกระดาษในแต่ละขนาดก็คือ

น้ำหนักของกระดาษที่นำมาใช้ถ้วยกระดาษขนาดเล็กจะใช้กระดาษ  ที่มีน้ำหนักน้อยกว่ากระดาษ

ที่มีขนาดใหญ่  หน่วยของน้ำหนักของกระดาษคือ กรัมต่อตารางเมตร (gram per square meter) หรือ GSM


คำตอบ:

ทางบริษัทฯ อยากจะเสนอแนวคิดสำหรับเลือกใชวัสดุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเครื่องดื่มดังนี้

เครื่องดื่มร้อน -  ตามความนิยมทั่วไปเครื่องดื่มร้อนน่าจะเหมาะกับถ้วยกระดาษมากกว่า เนื่องจากผู้บริโภคเกรงว่า

ความร้อนเมื่อสัมผัสกับผิวพลาสติกบางชนิดเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างความร้อนและพลาสติก

ชนิดนั้นได้ในขณะที่ความเสี่ยงในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นกับการใช้ถ้วยกระดาษ

 

เครื่องดื่มเย็น -  ผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทั้งถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติกตามที่ผู้บริโภคเห็นสมควรเพราะสามรถ

ใช้แทนกันได้อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาในแง่ของสิ่งแวดล้อมระหว่างถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติกถ้วยกระดาษ

น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าตามเหตุผลดังต่อไปนี้

 


เยื่อกระดาษสามารถย่อยสลายได้จากความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์ที่มีทั่วไปทางธรรมชาติ

 

ถ้วยกระดาษ

ถ้วยพลาสติก

1)วัตถุดิบ

เยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนัก วัตถดิบของถ้วยพลาสติกส่วนใหญ่จะมาจากน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเภทใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น

2) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

เยื่อเซลลูโลสจากกระดาษที่ใช้แล้วสามารถนำ มาใช้ใหม่ได้เพื่อผลิตเป็น กระดาษชนิดและคุณภาพอื่น ๆ ในทางด้านเทคนิคแล้วพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กับสินค้าอื่นที่มีคุณภาพ รองลงมา

3) การย่อยสลายโดยธรรมชาติ    (Biodegradable)

เยื่อกระดาษสามารถย่อยสลายได้จากความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์ที่มีทั่วไปทางธรรมชาติ สารประเภทโพลิเมอร์พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ

4) การกำจัดขยะ         โดยการฝัง

ในการกำจัดขยะโดยวิธีนี้การะดาษสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ พลาสติกจะอยู่ในสภาพเดิมไม่สมารถย่อยสลายไปตามกาลเวลา
bottom