ร่วมมือกัน

 

พื้นที่นี้จัดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ที่น่าสนใจทางด้านต่างๆ

เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ

และปัญญา ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยงนำไปสู่สังคมรอบข้าง

เพื่อการเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆให้ดีขึ้น

 

หมวดสังคมและวัฒนธรรม

1 ) I LAW ร่วมสร้างสรรค์กฎหมาย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

พื้นที่ออนไลน์สำหรับร่วมกันพูดคุยช่วยกันร่างกฏหมาย และเสนอกฏหมายจากภาคประชาชน

ตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งเชื่อมกิจกรรมออนไลน์กับกิจกรรมออฟไลน์ของโครงการ

2 ) I DEAS ประเทศไทย

เชิญร่วมศึกษา ความคิดที่น่าสนใจ สู่การพัฒนาประเทศ

3) ON OPEN เว็บไซต์นิตยสารออนไลน์

เนื้อหาด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต  โดยนักเขียนโอเพ่น

4)ครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย

ระบบค้นหาฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล ทั่วประเทศไทยโดยค้นหาฐานทั้งหมดได้จากจุดเดียวด้วยโปรโตคอล

การแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน

5) คลังข้อมูลวัฒนธรรม

เป็นเว็บไซต์ที่ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีคุณภาพบนโลกอินเตอร์เน็ต

6) โอท็อปทูเดย์   ภูมิปัญญาโอท็อป

การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและจุดขาย ที่ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

7) GOOD BOOK  หนังสือดีมีทุกวัน

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมหนังสือใหม่ดีๆน่าอ่านมากมาย ซึ่งมีการจัดอันดับหนังสือขายดีจากหลากหลายสำนักพิมพ์

เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกสรรแนวหนังสือที่ตรงใจ

8 ) เครือข่ายกาญจนาภิเษก

เป็นการรวบรวมโครงการในพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อเผยแพร่หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ บำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์

9) แบ่งปัน อิ่มใจผุ้ให้ สุขใจผู้รับ

เว็บไซต์นี้มีเจตนารมณ์คือ สร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันให้กับคนในชาติ เป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับผู้ให้และผู้รับมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในแง่มุมต่างๆ เพื่อสามารถเข้าถึงเป้าหมายของจุดประสงค์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด


หมวดสุขภาพ

1) หมอชาวบ้าน

เป็นเว็บไซต์ความรู้เผื่อแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์

ที่ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม และสุขภาพทาง

ปัญญาเพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

2) ศูนย์ข้อมูล สสส.  ”สานพลังปัญญา สร้างสุขภาวะคนไทย”

พื้นที่สำหรับชุนชนรักสุขภาพออนไลน์ และรวบรวมงานวิจัยสุขภาพ

3) ยากับคุณ (ya & you)

สืบค้นข้อมูลด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยา และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

4) สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ไว้เพื่อคนไทยทั้งชาติ

สมุนไพรไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง มีคุณประโยชน์มากมาย หากเรารู้จักวิธี

และเลือกใช้อย่างถูกต้อง  ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพ

5) กระบอก

สาระน่ารู้ในเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เกี่ยวกับการทำงาน , อาหาร, สุขภาพ และเคล็ดลับต่างๆอีกมากมาย

6) สวนผักคนเมือง

ปลูกผัก ปลูกผลไม้ สำหรับกินเอง เพื่อความมั่นใน หาแรงบันดาลใจได้ที่  “สวนผักคนเมือง”

7) ตลาดและเกษตรกรสีเขียว

ตลาดและเกษตรกรสีเขียว เริ่มขยายตัวรองรับผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

8) ร้านกรีน อาหารปลอดสารพิษ

เข้าร้านกรีน เพราะยังมีอาหารที่คัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยใส่ใจคนกิน

9) กินเปลี่ยนโลก

หลักการเลือกซื้อผัก ผลไม้ตามฤดูกาลและข้อมูลด้านโภชนาการที่มีประโยชน์


หมวดสิ่งแวดล้อม

1)  ทุกวันฉันเปลี่ยนโลก

เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ใช้งานเว็บบอร์ด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

และได้รับจดหมายข่าวออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอบทความ และกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่ดีขึ้น

2)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ และเชื่อมโยงไปยังข้อมูลพรรณไม้ในเว็บไซต์อื่นๆอีกมาก เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ

เกี่ยวกับพรรณไม้ในแง่มุมต่างๆ

3) รอบรู้เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งส่วนบุคคลและภาคธุรกิจต่างๆ และยังมีวิธีการเรียนรู้

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิฯดังกล่าว

 

หมวดธรรมะ

1) พระไพศาล  วิสาโล

เป็นที่รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล  วิสาโล พระผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดธรรมะ ด้วยความเรียบง่าย

และถูกต้องมาสู่สังคมไทย

2) หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆของสวนโมกข์กรุงเทพ เช่น การอบรมอานาปานสติ การเสวนาธรรม การสวดมนต์ทำวัตรเย็น

3) ธรรมะไทย

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในหลายๆด้าน อาทิเช่น บทความธรรมะจากพระอาจารย์รูปต่างๆ เพลงธรมมะ นิทานธรรมะ

กิจกรรมทางธรรมะ สถานปฏิบัติธรรม

4) หมู่บ้านพลัม

เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับหมู่บ้านพลัม ซึ่งจัดตั้งขึ้นมา ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยท่าน ติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนาม

หมู่บ้านพลัมเป็นชุมชนแบบอย่าง การปฏิบัติธรรมแห่งพุทธบริษัท 4 ที่เป็นการเจริญสติในชีวิตประจำวัน อย่างตระหนักรู้ในแต่ละ

ลมหายใจเข้าออกและกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ

5) เครือข่ายพุทธิกา

เป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ส่งเสริมการฟื้นฟูบทบาทของพระสงฆ์และพุทธบริษัท เพื่อให้พุทธศาสนา

เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทย รวมทั้งยังประโยชน์ให้แก่โลก

6) เสมสิกขาลัย การศึกษาเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ

เสมสิกขาลัยเป็นหน่วยงานการกุศลภายใต้ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป นำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณมาเป็น

ทางเลือกใหม่ให้แก่แวดวงการศึกษา ซึ่งเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเนื้อหาที่กลับมาหาความสุขและความ

มั่นคงภายในแห่งชีวิต

7) อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยายหนังสือ บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยายธรรมของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

8) ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน พุทธทาสภิกขุ

เพื่อศึกษาและสืบสานความเป็น “พุทธทาสภิกขุ” อย่างถูกต้อง ซึ่งมีสื่อหลายๆรูปแบบอาทิ เช่น บทความ, รูปภาพ, หนังสือเสียง ฯลฯ

ที่ทำให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นหมวดเทคโนโลยี

1) FUSE (ฟิ้ว) พื้นที่แรงบันดาลใจสำหรับนักทำสื่อใหม่

พื้นที่ออนไลน์สำหรับนักสร้างสรรค์ได้แสดงงานและแลกเปลี่ยนความคิด นำงานต่างๆมาผสมกันทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว บทความ

2) OPENDREAM  นวัตกรรมการสื่อสารทางสังคมเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา

โอเพ่นดรีม เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้

และแก้ปัญหาที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้งานได้และยังสามารถสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตัวเองได้”
bottom